A kategorija

AM – Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 15 godina života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršenih 16 godina.

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 15 godina života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršenih 16 godina.

A2 – Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 17 godina života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršenih 18 godina. Kandidat koji poseduje vozačku dozvolu kategorije A1 nema teorijsku obuku.

A – Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW. Sa teorijskom obukom kandidat može početi sa navršenih 23 godine života kao i polagati teorijski deo ispita, te završiti praktičnu obuku, dok za polaganje praktičnog dela ispita, kandidat mora imati navršene 24 godine, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine, praktični ispit mogu polagati sa navršenih 20 godina života. Kandidat koji poseduje vozačku dozvolu kategorije A1 ili A2 nema teorijsku obuku.

 

Prilikom upisa kandidat mora imati važeću ličnu kartu.

Lekarsko uverenje je neophodno za početak praktične obuke i polaganje praktičnog dela ispita.

Kandidati, kojima je ovo prva kategorija, moraju polagati i test iz prve pomoći.

 
Kategorija za koju se kandidat obučava Vrsta obuke Kandidat nema vozačku dozvolu Kandidat ima vozačku dozvolu kategorije:
AM A1 A2 B1 B BE C1 C1E C
AM Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 7       7 7 7 7 7 7
A1 Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 20 7     20 20 20 20 20 20
A2 Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 30 14 7   30 30 30 30 30 30
A Teorijska 40       7 7 7 7 7 7
Praktična 40 21 14 7 40 40 40 40 40 40